Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/366/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice

Na podstawie art. 25 ust. 4-8 i art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. poz. 1974) uchwala się, co następuje:

§ 1. Radni Rady Gminy Pabianice za udział w pracach Rady otrzymują dietę w formie ryczałtu miesięcznego.
§ 2. Dieta jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych przez poszczególnych radnych i wynosi miesięcznie odpowiednio:
1) dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady – 2.147,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto czterdzieści siedem 00/100);
2) dla radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady – 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100);
3) dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji - 1.800,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset 00/100);
4) dla pozostałych radnych - 1.600,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset 00/100).

§ 3. 1. Należną radnemu dietę pomniejsza się o 25% od wysokości podstawowej diety za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy. 2. Należną radnemu dietę pomniejsza się o 20% od wysokości podstawowej diety w przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji.
3. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji jej Przewodniczącego, potrąconą mu za tą nieobecność kwotę przekazuje się radnemu prowadzącemu obrady Komisji.
4. W przypadku absencji miesięcznej radnemu dieta nie przysługuje.
5. W przypadku, gdy radny wykonuje inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiają mu obecność na posiedzeniu dieta nie ulega obniżeniu.
6. W przypadku braku posiedzeń w danym miesiącu radni otrzymują 50% diety w formie ryczałtu.

§ 4. 1. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji Rady w innym terminie niż pierwszy dzień miesiąca wysokość należnej diety oblicza się proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych przez radnego. 2. Dieta za dany miesiąc, wypłacana będzie do 10-go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstało prawo do diety lub jej części, na podstawie listy sporządzonej w oparciu o zestawienie list obecności przygotowane przez biuro rady.
§ 5. 1. Ustala się miesięczną dietę dla sołtysów w wysokości 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 00/100). 2. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji sołtysa w trakcie miesiąca, sołtysowi wypłaca się część miesięcznej diety, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji sołtysa.
3. Ustala się termin wypłaty diety dla sołtysów do 10-go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstało prawo do diety lub jej części na podstawie listy sporządzonej w oparciu o zestawienie sołtysów przygotowane przez biuro rady.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LVI/366/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice.pdf (167,03KB)

PDFUchwała Nr LVI/366/2021 - protokół głosowania (33,17KB)