Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, 212, 214, 222, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Pabianice na rok kalendarzowy 2022.
§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 53.055.289,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 49.626.280,44 zł;
2) dochody majątkowe – 3.429.009,07 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 56.958.322,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 46.190.414,24 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.767.908,22 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 5. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3.903.032,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.007.747,95 zł,
2) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.895.285,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.703.032,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, pochodzące z:
1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.007.747,95 zł,
2) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4.695.285,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 9. Ustala się plan wydatków na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 10. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielonych na zadania bieżące i majątkowe z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł;
2) celową na zadania inwestycyjne - 250.000,00 zł;
3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie – 50.000,00 zł;
4) celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 200.000,00 zł;
5) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 90.000,00 zł;
6) celową na dotacje w zakresie kultury fizycznej - 140.000,00 zł;
7) celową na zarządzanie kryzysowe – 127.000,00 zł;
8) celową na szerzenie kultury w gminie – 20.000,00 zł.

§ 14. Ustala się plan wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
§ 15. 1 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 2.100.000,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2022 na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 5.195.285,00 zł.
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku do wysokości 2.000.000 zł;
2) dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) dokonywania zmian wydatków majątkowych w działach, między rozdziałami w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy), zapewniając realizację danego zadania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok.pdf (3,24MB)

DOCXZałącznik nr 0 LVI/365/2021.docx (15,32KB)

DOCXZałącznik nr 1 LVI/365/2021.docx (18,46KB)

DOCXZałącznik nr 1 LVI/365/2021.docx (6,59KB)

DOCXZałącznik nr 2 LVI/365/2021.docx (7,74KB)

DOCXZałącznik nr 2 LVI/365/2021.docx (23,11KB)

DOCXZałącznik nr 3 LVI/365/2021.docx (13,40KB)

DOCXZałącznik nr 4 LVI/365/2021.docx (6,37KB)

DOCXZałącznik nr 5 LVI/365/2021.docx (8,63KB)

DOCXZałącznik nr 6 LVI/365/2021.docx (8,47KB)

DOCXZałącznik nr 7 LVI/365/2021.docx (7,82KB)

DOCXZałącznik nr 8 LVI/365/2021.docx (8,26KB)

DOCXZałącznik nr 9 LVI/365/2021.docx (12,00KB)

PDFUchwała Nr LVI/365/2021 - protokół głosowania (33,05KB)