Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-01-2022 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Pabianicach

Na podstawie 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368, 2459) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z obowiązującym stanem epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19 ustala się w Urzędzie Gminyw Pabianicach zasady wykonywania pracy w formie tzw. pracy zdalnej. Praca zdalna może zostać polecona w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia się pracowników Urzędu, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w Urzędzie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. O możliwości wykonywania pracy zdalnej, w myśl ust. 1, decyduje Wójt Gminy Pabianice.
3. Uznaje się, że pracownik, który nie otrzymał polecenia wykonywania pracy zdalnej realizuje zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, w myśl § 21 i § 22 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861,ze zm.), w siedzibie Urzędu. 4. Kierownicy referatów są zobowiązani do zapewnienia ciągłości i prawidłowości funkcjonowania kierowanego przez siebie referatu oraz nadzorowania rezultatów wykonywanej przez pracowników pracy zdalnej.

§ 2. 1. Świadczenie pracy zdalnej wymaga pełnej dyspozycyjności pracowników, a w przypadku konieczności, na polecenie bezpośredniego przełożonego, niezwłocznego stawienia się w miejscu stałego wykonywania pracy. 2. Obowiązki i czynności wykonywane w ramach pracy zdalnej określają bezpośredni przełożeni w porozumieniu z podległymi pracownikami.
3. Pracownicy wykonujący pracę zdalną są zobowiązani:
1) pozostawać w godzinach pracy ustalonych dla danego stanowiska pracy, w stałym kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej z bezpośrednim przełożonym lub podległymi pracownikami;
2) niezwłocznie po zakończeniu pracy zdalnej sporządzić sprawozdanie z wykonywanych zadań, którego wzór stanowi załacznik nr 3 do zarządzenia,

§ 3. 1. Bezpośredni przełożeni wydają polecenia pracy zdalnej, z uwzględnieniem §1 ust. 2, dla podległych im pracowników. Wzór polecenia pracy zdalnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Polecenie pracy zdalnej należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik a drugi inspektor ds. kadr , dla celów związanych z ewidencją czasu pracy.
3. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 wraz z potwierdzeniem wykonania pracy zdalnej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, bezpośredni przełożeni przekazują do inspektora ds. kadr, niezwłocznie po zakończeniu wykonywania przez pracownika pracy zdalnej.

§ 4. 1. Wszelkie dokumenty konieczne do wykonywania pracy zdalnej należy zeskanować na nośnik z możliwością zaszyfrowania danych. Zabieranie do domu dokumentów w formie papierowej jest zabronione. 2. Zobowiązuje się informatyka do takiego przygotowania narzędzi umożliwiających pracę zdalną, aby możliwe było monitorowanie tej pracy przez bezpośrednich przełożonych pracowników.
3. Pracownik wykonujący pracę zdalną składa oświadczenie dotyczące stanowiska pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom referatów.
§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pabianice.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-01-2022 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Pabianicach.pdf (405,37KB)

DOCXZałącznik nr 1 13/2022.docx (6,22KB)

DOCXZałącznik nr 2 13/2022.docx (6,02KB)

DOCXZałącznik nr 4 13/2022.docx (5,74KB)