Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII/381/2022 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomościach na rzecz jej współwłaściciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziałów wynoszących 2/20 w prawie własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Żytowicach, składających się z działek ewidencyjnych nr 288 o powierzchni 0,1655 ha, nr 243 o powierzchni 0,2524 ha, nr 387 o powierzchni 1,5374 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wiezcystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr LD1P/00016349/0.
§ 2. Sprzedaż o której mowa w §1 nastąpi na rzecz p. B. S.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LIV/350/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zniesienia wpółwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Żytowicach gm. Pabianice.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVII/381/2022 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomościach na rzecz jej współwłaściciela.pdf (260,33KB)

DOCXUzasadnienie LVII/381/2022.docx (5,43KB)

PDFUchwała LVII/381/2022 - protokół głosowania (33,17KB)