Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII/376/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1378 i 1834) oraz art. 70a ust. 1 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz §5 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Pabianice na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które ujęte zostały w planach finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli na 2022 rok w następujący sposób:
1. Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Petrykozach - 15.450,00 zł. z przeznaczeniem na :
1) studia podyplomowe – 5.545,00 zł.
2) szkolenia, kursy, warsztaty – 10.000,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie - 10.630,00 zł. z przeznaczeniem na :
1) studia podyplomowe – 2.400,00 zł.
2) szkolenia, kursy, warsztaty –8.230,00 zł.

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku - 19.700,00 zł. z przeznaczeniem na :
1) studia podyplomowe - 13.000,00 zł.
2) szkolenia, kursy, warsztaty - 6.700,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie - 18.500,00 zł. z przeznaczeniem na :
1) studia podyplomowe – 5.000,00 zł.
2) szkolenia, kursy, warsztaty – 13.500,00 zł.

§ 2. O dofinansowanie opłat związanych z doskonaleniem zawodowym w formach, o których mowa w § 1 w 2022 roku mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pabianice.
§ 3. Określa się specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2022 r.
1) studia podyplomowe na kierunku: socjoterapia, plastyka, technika, etyka, oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu;
2) szkolenia, kursy, warsztaty o tematyce: podnoszenie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej, informatycznej i językowej, praca z dzieckiem z problemami psychicznymi, wspieranie dzieci po przerwie w nauczaniu stacjonarnym spowodowanej epidemią COVID-19, pierwsza pomoc przedmedyczna, profilaktyka uzależnień, szkolenia metodą Tomatisa - uwaga słuchowa i audiopsychofonologia;
3) szkolenia dyrektora i wicedyrektora związane z pracą szkoły i nadzorem pedagogicznym;
4) inne wynikające z potrzeb placówki.

§ 4. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub placówki kształcenia nauczycieli w wysokości do 70% poniesionych kosztów, nie więcej niż 1.300,00 zł. za semestr nauki (słownie złotych : jeden tysiąc trzysta zł. 00/100) dla jednego nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach kwota może być pokryta w całości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LVII/376/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty.pdf (185,87KB)

PDFUchwała LVII/376/2022 - protokół głosowania (33,50KB)