Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.01.04.2022 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Pabianice, dnia 04.03.2022 r.

OSN.6220.01.04.2022

Postanowienie

Stwierdzające obowiązek przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 art. 1, art. 65 ust. 2, 75 ust. 1 pkt 1 lit. 4, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389), zwaną dalej ustawą, art. 107 § 3 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.)

postanawiam

 1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na rozbudowie hali magazynowej z aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice na działkach nr 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/4, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/31, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26 obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.
 2. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą, w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska i na zdrowie ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień, wskazanych w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska:

1. W zakresie emisji hałasu należy:

 1. wykonać analizy akustyczne wraz z interpretacją graficzną zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na tereny podlegające ochronie akustycznej, przedstawione w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego

i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2:2002,

 1. przedstawić zagospodarowanie terenów sąsiednich w oparciu o istniejący aktualny plan zagospodarowania przestrzennego oraz przedstawienie klasyfikacji akustycznej w postaci opinii właściwego organu dotyczącej faktycznego zagospodarowania terenów objętych realizacją przedsięwzięcia oraz terenów sąsiednich, na które może ono oddziaływać, wykonaną zgodnie z zapisami art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), ze wskazaniem czy działki są chronione w całości czy tylko w określonej części.
 1. Zanieczyszczeń do powietrza należy:
 1. wykonać analizę emisji pyłów i gazów do powietrza z uwzględnieniem aktualnego tła zanieczyszczeń w rejonie przedsięwzięcia określonego przez właściwy organ,
 2. przedstawić wyniki w formie graficznej na czytelnym podkładzie mapowym (np. mapa ewidencyjna lub ortofotomapa) z oznaczeniem planowanych źródeł emisji oraz terenów sąsiednich,
 3. wykonać analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.
 1. Gospodarki odpadami należy:
 1. wskazać przewidywane ilości i rodzaje wytarzanych odpadów na etapie realizacji (budowy), eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia z podaniem sposobu gospodarowania odpadami,
 2. przedstawić sposoby ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w czasie magazynowania odpadów) w tym tych planowanych do wykorzystania do procesów produkcyjnych.
 1. Gospodarki wodno-ściekowej i geologii należy:
 1. określić budowę geologiczną oraz warunki hydrogeologiczne terenu projektowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne (zwłaszcza pierwszy poziom wodonośny),
 2. przedstawić planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zarówno na etapie realizacji jaki i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym: podać źródła zaopatrzenia przedsięwzięcia w wodę wraz z wyliczeniem zapotrzebowania na wodę na poszczególne cele oraz wyliczeniem ilości powstających ścieków, przedstawić sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami ścieków oraz z wodami opadowymi,
 3. w przypadku projektowanych urządzeń podczyszczających, w tym separatorów substancji ropopochodnych przedstawić wyliczenia ich nominalnej przepustowości,
 4. przedstawienie oświadczenia od zarządcy sieci o możliwości dostarczenia wymaganej ilości wody na potrzeby przedsięwzięcia.
 1. Z zakresu oddziaływania na środowisko przyrodnicze należy:
 1. przedstawić wyniki inwentaryzacji przyrodniczej (roślin, zwierząt, grzybów i siedlisk przyrodniczych) na działkach objętych wnioskiem, przeprowadzonej w sezonie wegetacyjnym roślin i okresie lęgowym większości zwierząt wraz z podaniem terminu i metody inwentaryzacji,
 2. załączyć do raportu wyniki inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów terenu inwestycji z podaniem następujących informacji: gatunek, obwód pnia, powierzchnia krzewu, zasiedlenie przez chronione gatunki, informacja o planowanej wycince itp.; konieczność wycinki należy uzasadnić m.in. poprzez wskazanie na załączniku graficznym lokalizacji zinwentaryzowanych egzemplarzy względem projektowanych obiektów,
 3. przedstawić waloryzację terenu z wyszczególnieniem gatunków i siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia; stanowiska gatunków chronionych należy przedstawić na mapie, dla zinwentaryzowanej awifauny należy określić status występowania (lęgowy, żerujący itd.),przedstawić analizę wpływu inwestycji na każdy z elementów środowiska przyrodniczego (w szczególności na te, które podlegają prawnej ochronie) na etapie budowy i na etapie funkcjonowania,
 4. zaproponować działania minimalizujące i kompensujące wszystkie przewidywane oddziaływania - na etapie realizacji i na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia,
 5. wskazać terminy planowanych prac (miesiące), w szczególności: wycinki drzew i krzewów, prowadzenia prac ziemnych,
 6. opis rozwiązań zapobiegających uwięzieniu zwierząt w projektowanych obiektach, w tym podanie parametrów projektowanego zbiornika retencyjnego,
 7. przedstawić propozycje działań minimalizujących i kompensujących przewidywane oddziaływania w stosunku do elementów środowiska przyrodniczego, w tym wycinkę zieleni średniej i wysokiej.
 1. Oddziaływania na krajobraz należy:
 1. mając na uwadze, że krajobraz to kompleksowy system składający się z form rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery należy dokonać szczegółowego opisu krajobrazu, w którym znajdować będzie się przedsięwzięcie. Należy szczegółowo opisać typ i rodzaj krajobrazu, strukturę krajobrazu oraz wewnętrzne powiązania, w tym wskazać elementy dominujące. Opisać należy, stan w jakim znajduje się integracja środowiska przyrodniczego i kulturowego tworzących miejscowy krajobraz. Wskazać należy szczególnie wartościowe elementy krajobrazu oraz elementy degradujące krajobraz. Dokonać oceny elementów składowych, przypisując im wartości pozytywne (+), neutralne (0), negatywne (-) lub konfliktowe (+/-). Opis krajobrazu należy uzupełnić o dokumentację fotograficzną w ujęciach panoramicznych przedstawiającą miejscowy krajobraz. Punkty ujęć panoramicznych nanieść należy na mapę sytuacyjną,
 2. w zakresie analizy oddziaływania na krajobraz wykazać, jakie elementy lub cechy przedsięwzięcia zostały uwzględnione w tej analizie. Wskazać relacje pomiędzy cechami krajobrazu i cechami przedsięwzięcia uwzględnione w analizie. Opisać skutki dla krajobrazu wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Przedstawić wizualizację przestrzenną planowanego przedsięwzięcia wykorzystując do tego ww. dokumentację fotograficzną przedstawiającą miejscowy krajobraz. Dokonać oceny elementów składowych krajobrazu przy założeniu realizacji przedsięwzięcia (z wykorzystaniem przedstawionych wizualizacji), przypisując im wartości pozytywne (+), neutralne (0), negatywne (-) lub konfliktowe (+/-),
 3. w kontekście wprowadzanych zmian w krajobrazie, uwzględniając cechy charakterystyczne

przedsięwzięcia, dokonać analizy środków niezbędnych do ochrony krajobrazu przed degradacją wynikającą z realizacji przedsięwzięcia. Wskazać należy działania, które w ramach realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia winny być podjęte celem

minimalizowania oddziaływania na krajobraz; np. wskazać:

 • elementy do usunięcia,
 • elementy do zamaskowania (np. maskująca funkcja zieleni),
 • elementy do zachowania (np. wskazanie ochrony konserwatorskiej lub ochrona przedpola widokowego),
 • elementy do wyeksponowania (np. poprzez ujednolicenie tła).
 1. W zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na klimat należy uwzględnić potrzeby dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu, a także odporność na klęski żywiołowe, w tym przeprowadzić:
 1. analizę odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu,
 2. analizę wpływu przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany.
 1. Przeanalizowanie skali i zasięgu nocnej emisji sztucznego światła pochodzącego z oświetlenia terenu przedsięwzięcia i obiektów kubaturowych oraz ocenić wpływu emisji światła na przyrodę ożywioną pozostającą w zasięgu tego oddziaływania. Przedstawić rozwiązania ograniczające nocną emisję sztucznego światła, w tym rozproszonego poza teren przedsięwzięcia.
 2. Przeanalizowanie zagadnienia dotyczącego możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych planowanego przedsięwzięcia z projektowanymi i istniejącymi obiektami, instalacjami, urządzeniami i prowadzoną działalnością na terenie przedmiotowego zakładu oraz w jego sąsiedztwie.
 3. Poddanie analizie możliwość wystąpienia konfliktów społecznych w związku z realizacją planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Uzasadnienie

Dnia 03.01.2022 r. z wniosku PDC Industrial Center 97 Sp. z o. o reprezentowanego przez Panią Beatę Groszek – Biuro Caba Groszek Architekci Sp. J. ul. Monterska 5 53-206 Wrocław, wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie hali magazynowej z aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice na działkach nr 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/4, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/31, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26 obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

Wójt Gminy Pabianice klasyfikuje przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko jako określone w:

 • §3, ust. 2, pkt 2: polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; w związku z:
 • §3, ust. 1, pkt 54b: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.
 • §3, ust. 1, pkt 58b: garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a. Łączna powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji projektowanej inwestycji to ok. 32 294 m2 , w tym ok. 10 705 m2 to powierzchnia nowych parkingów, dróg i placów manewrowych.

Dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, może być wymagane sporządzenie raportu i na podstawie art. 63 ust 1 Ustawy może zostać nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 4 Ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia winna zostać wydana przez Wójta Gminy Pabianice, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, który postanowieniem z dnia 15.02.2022 r. wyraził opinię, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach z dnia 16.02.2022 r. który w swojej opinii sanitarnej zaproponował odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

- oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu PGW Wody Polskie, który w piśmie z dnia 18.02.2022 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania, wskazując na konieczność określenia w decyzji konkretnych warunków i wymagań.

Biorąc pod uwagę łączne ww. warunki oraz uwzględniając ww. opinie ustalono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 Ustawy oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na stan środowiska.

Dane o postanowieniu zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Pouczenie:

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu, który wydał niniejsze postanowienie. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez stronę postępowania postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. Postanowienie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia zażalenia, jeżeli jest zgodne z żądaniem strony lub jeżeli strona zrzekła się prawa do wniesienia zażalenia.

 

 

Z up. Wójta Gminy

Kier. Ref. OŚiGN

mgr inż. Sylwester Izbicki

 

 

Otrzymują:

1.         Strony według właściwości. (poprzez obwieszczenie)

2.         Inwestor poprzez pełnomocnika

3.         Starostwo Powiatowe w Pabianicach

4.         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

5.         Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach

6.         Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

7.         a/a

Do wiadomości:

1.         Tablica ogłoszeń Sołectwa Pawlikowice

2.         Tablica informacji Urzędu Gminy Pabianice

3.         Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pabianice