Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597, z 2019r. poz. 1661) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z 2019r. poz. 1634) Wójt Gminy Pabianice zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach, Pawlikowice 103, 95-200 Pabianice, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Pabianice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pabianicach i w Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pabianice.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w BIP Gminy Pabianice.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach.pdf (465,52KB)

DOCXZałącznik nr a1 33/2022.docx (12,99KB)