Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.03.11 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach

PDF   Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-03-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach.pdf (465,52KB)

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Pabianice

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie

Pawlikowice 103, 95-200 Pabianice

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597; z 2019 r. poz. 1661), tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)  uzyskał:

 1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

 

 • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
 • a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
 • wymóg posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egza­minacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, nauczycieli mianowanych lub dy­plomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podsta­wie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263, z 2021 r. poz. 1666) oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu admi­nistracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141, 2232), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141, 2232) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 1. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 2. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

 1. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-11.
 2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289).

10.w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

 

 

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2.    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3.  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 4, ppkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

 

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 1. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 2. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10.oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela;

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 2. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub w art. 276 ust.l ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141, 2232), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141, 2232) -w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych;

15. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

16. podpisana własnoręcznie zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora szkoły.

 

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „stwierdzam zgodność z oryginałem" wraz z datą składania oświadczenia.

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

 

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym na nich adresem zwrotnym i numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem:

-„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach". Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice w terminie do 25.03.2022 r. do godziny 14:00, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Oferty, które wpłyną po upływie wymienionego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 1. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pabianice.

4.    O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej, która wyłoni dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia tej komisji.

5.   Kandydat na dyrektora szkoły zgłasza się na posiedzenie komisji konkursowej z dokumentem
tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA PABIANICE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pabianice. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres Urząd Gminy w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21, e-mailowo: wojt@pabianice.gmina.pl, telefonicznie 42 213 96 60.
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować wysyłając e-mail na adres gmina@pabianice.gmina.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c art. 9 ust. 2 lit. b art. 10 RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z w/w przepisów jest niezbędne i jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w konkursie na stanowisko dyrektora w/w szkoły.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pabianice.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu konkursu. W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie Pani/Pan wyłoniony jako kandydat na stanowisko dyrektora szkoły to dane po upływie 2 miesięcy zostaną zniszczone, a w przypadku gdy zostanie Pani/Panu powierzone stanowisko dyrektora dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 5 lat.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cyt. rozporządzenia.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia/wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.