Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.03.11 - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022.

Wójt Gminy Pabianice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Pabianice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób, zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert w tryb ww. ustawy na rok 2022.

2. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania ofert o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Zgłoszenia są ważne do dnia 22 marca 2022 r.

5. Wójt Gminy Pabianice powoła komisję konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej ofert.

II. Zadania komisji konkursowej

1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu.

2. Wypełnianie kart oceny formalnej i merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych poszczególnym ofertom ( stanowisko komisji podejmowane jest na zasadzie konsensusu).

3. Sporządzanie i przedstawienie Wójtowi protokołu wraz z propozycją wyboru ofert i wysokością dotacji na realizację zadań publicznych.

III. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Kandydat musi spełniać następujące warunki:

1) być obywatelem RP i korzystać z pełni praw publicznych;

2) być przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Pabianice lub działającej na rzecz jej mieszkańców;

3) nie pozostawać wobec organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności ( do członków komisji konkursowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracowników)

4) został wskazany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 biorące udział w konkursie.

IV. Miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu ( podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21,95-200 Pabianice.

V. Termin składania dokumentów do dnia 22 marca 2022 r.

VI. Uwagi końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń.

2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy powołaniu komisji konkursowej.

3. Wszelkich wyjaśnień udziela Referat Oświaty, Kultury i Sportu, tel. 42 213 96 76 wew. 124.

DOCXFormularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022 ogłoszonego przez Wójta Gminy Pabianice (24,07KB)