Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/387/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834.), w zw. z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2490), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości: 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej. 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości: 8,00 zł (słownie: osiem złotych) za każdą rozpoczętą godzinę dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę lub inne uprawnione podmioty. § 2. Wypłata ekwiwalentu następować będzie na podstawie złożonego wniosku, przy czym:
1) za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej wypłata ekwiwalentu następować będzie po sprawdzeniu zasadności wniosku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach;
2) za udział w szkoleniu wypłata ekwiwalentu następować będzie po potwierdzeniu ilości godzin przez uprawnionego organizatora szkolenia;
3) za udział w ćwiczeniu wypłata ekwiwalentu następować będzie po przedstawieniu uzgodnionego z Gminą Pabianice i zatwierdzonego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach konspektu ćwiczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIX/410/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LVIII/387/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkole.pdf (171,96KB)

PDFUchwała LVIII/387/2022 - protokół głosowania (33,39KB)