Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/383/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość w działaniu organu wykonawczego Gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052. ), uchwala się co następuje:

§ 1. Rozpatrując skargę Pana K.S. na opieszałość Urzędu Gminy w Pabianicach w sprawie dotyczącej wylewania nieczystości ciekłych (szamba) przez sąsiada na nieruchomość skarżącego, stwierdza się, że podjęto działania na wniosek skarżącego, przy czym uznaje się, że nie poinformowano skarżącego o tych działaniach w terminach przewidzianych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
§ 2. Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVIII/383/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość w działaniu organu wykonawczego Gminy Pabianice.pdf (299,85KB)

DOCXUzasadnienie LVIII/383/2022.docx (6,98KB)

PDFUchwała LVIII/383/2022 - protokół głosowania (33,13KB)