Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/382/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 zmieniająca uchwałę Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6a oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością wprowadza się następujące zmiany: §3 otrzymuje brzmienie: „§3. Na każde dziecko do ukończenia 14-tego roku życia, które spełnia warunki określone w §1, przysługuje:
1) dopłata do jednej godziny zajęć z integracji sensorycznej w tygodniu w wysokości ponoszonych wydatków, jednak nie więcej niż 120,00 zł za 1 godzinę zajęć i 4 godz. zajęć w miesiącu, przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia;
2) dopłata do jednej godziny zajęć z logopedii w tygodniu w wysokości ponoszonych wydatków, jednak nie więcej niż 100,00 zł za godzinę zajęć i 4 godz. zajęć w miesiącu, przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LVIII/382/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2022 zmieniająca uchwałę Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością.pdf (167,11KB)

PDFUchwała LVIII/382/2022 - protokół głosowania (33,25KB)