Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.03.30 - Zapytanie ofertowe - „Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku”

PDFZapytanie ofertowe (2,47MB)
ODTFormularz oferty (15,36KB)
ODTKlauzula RODO (23,31KB)
ODTProjekt umowy (25,11KB)

PDFFormularz dokumentujący udzielenie zamówienia (1,90MB)
 

Pabianice, dnia 30 marca 2022 r.

Znak: OKS.271.1.1.2022

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Pabianice  zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn. „Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania - Budowa boiska wielofunkcyjnego  przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku”

 

Postępowanie  jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem  NR 158/2021 Wójta Gminy Pabianice  z dnia 28 grudnia 2021 roku  w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. kwoty 130 000 złotych

 

1. Zamawiający:

GMINA PABIANICE

z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

NIP 731-191-39-30

tel./fax 42 2139660.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania  pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego  przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku” w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

( CPV: 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego)

Zadanie będzie realizowane przez wyłonionego w niniejszym  postępowaniu Wykonawcę w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 sierpnia 2022 r.

 

W ramach zadania Inspektor zapewni:

 

1) pełny zakres czynności określonych w  przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),

2) znajomość dokumentacji technicznej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych,

3) zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania terenu budowy wykonawcy robót w porozumieniu z Zamawiającym,

4)obecność na terenie inwestycji w  stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru  inwestorskiego, a w razie pilnej potrzeby na każde wezwanie Zamawiającego lub kierownika robót Wykonawcy ( Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru  posiadał możliwość codziennego pobytu na budowie, a przed swoją wizytacją na terenie budowy powiadomił o tym fakcie Zamawiającego poprzez kontakt telefoniczny (42 213-96-60), lub e-mail: (na adres: ), każdorazowa obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy,

5) reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie poprzez bieżącą kontrolę robót w zakresie ich zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, SWZ, ofertą wykonawcy robót oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami Prawa budowlanego,

6) organizowanie oraz przewodniczenie Radom Budowy, o ile uzna za niezbędne ich zwoływanie, dotyczącym postępu robót lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w których udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robót, Inspektor,  Zamawiający), sporządzanie protokołów z tych Rad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni;

7) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowo sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

8) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową,

9) analizowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych i zaproponowanych przez Kierownika Budowy lub przez Inwestora, oraz uzgadnianie wprowadzonych rozwiązań,

10) powiadamianie Zamawiającego i Wykonawcę o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,

11) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

12) analizowanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego, proponowanych przez Wykonawcę zakresów robót dodatkowych lub zamiennych, w tym sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe,

13) sporządzanie protokołów na roboty dodatkowe i konieczne w swoim zakresie,

14) stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych częściowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

15) uczestniczenie w pracach komisji w trakcie prowadzenia robót, w trakcie dokonywania ich odbioru, w trakcie odbioru wykonanych napraw i usuniętych usterek,

16) prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót,

17) informowanie na bieżąco telefonicznie lub osobiście o terminowości wykonania robót Zamawiającego,

18) potwierdzanie Zamawiającemu ilości i rodzaju faktycznie wykonanych robót budowlanych, jako podstawę do sporządzenia i przedłożenia faktury przez Wykonawcę,

19) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP, przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymywania porządku na terenie budowy oraz kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,

20) stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego,

21) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym i podpisanie końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów,

22) na prośbę Zamawiającego sprawdzanie kosztorysów powykonawczych Wykonawcy zadania budowlanego pod względem merytorycznym i rachunkowym w swoim zakresie,

23) kontrolowanie rozliczenia budowy na żądanie Zamawiającego w swoim zakresie,

24) zapewnienie pomocy przy rozliczeniu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,

25) branie czynnego udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją nadzorowanych robót w swoim zakresie,

26) branie czynnego udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,

27) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy w swoim zakresie,

28) współpraca z organem nadzoru budowlanego,

2. Inspektor Nadzoru ma prawo wydawać kierownikowi budowy  potwierdzone wpisem do dziennika budowy zalecenia dotyczące:

 1) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

 2) wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,

 3) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych,

4) dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych.

 

Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem inwestorskim przedstawia dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót umieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w Pabianicach pod adresem:

http://bip.pabianice.gmina.pl/5301/99/20220317-przetarg-na-budowe-boiska-wielofunkcyjnego-przy-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-piatkowisku.html

 

4. Termin realizacji zamówienia –   od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2022 r.

 

5. Sposób przygotowania oferty – wg załączonego wzoru.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki w zakresie:

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

 - posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. Przez posiadanie uprawnień budowlanych rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz przepisów wcześniejszych.

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Do oferty należy dołączyć podpisany załącznik nr 2 „ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”.

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej określonej w dziale 6 pkt. 1  zamawiający żąda  dołączenia  do oferty kserokopii aktualnego wpisu do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego wraz z potwierdzeniem opłaty polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  - potwierdzone  za zgodność z oryginałem.

5. Aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego.

6.Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

 

8. Kryteria oceny ofert - Kryterium cena  brutto – 100 %

1. Znaczenie kryterium – 100,00 pkt.;

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane w wykonaniem zamówienia.

 

9. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu)  na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 1  do niniejszego  zapytania  wraz z załącznikami:

- w formie pisemnej wysłanej na adres Zamawiającego lub złożonej osobiście w siedzibie Zamawiającego  tj. Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21,   95-200 Pabianice.

-  lub w wersji elektronicznej na adres:

z dopiskiem:  „Oferta cenowa na realizację zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego  przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

11. Dodatkowych informacji udziela: Maria Tum,  tel. 42 213-96-60 wew. 142. lub e-mail: maria.tum@pabianice.gmina.pl

 

 

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek