Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2022-2024

 

Wójt Gminy Pabianice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła – wnioski będą przyjmowane -

  - w terminie od dnia 16 kwietnia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu 

 

Nabór w 2024 r.:

Etap 1:  od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r.

  • złożenie wypełnionego wniosku oraz załączników nr 1 i 2 i 3 tj. oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością (do pobrania lub wypełnienia na miejscu w urzędzie), kosztorysu oraz dokumentacji fotograficznej istniejącego źródła ciepła (2-3 zdjęcia pieca i tabliczki znamionowej, wydrukowane i opisane -adres, data wykonania) .

Na podstawie złożonych wniosków do dnia 17 maja 2024 r. powstanie lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu.


Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione listownie, telefonicznie oraz lista ta zostanie umieszczona na stronie Urzędu.

Etap 2: od 20 maja do 30 lipca 2024 r.

  • złożenie wymaganych załączników do podpisania umowy tj. umowa z Wykonawcą - posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane; kopia projektu wykonawczego (o ile jest wymagany); pozwolenie na budowę lub dokument potwierdzający zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Pabianicach (odpowiednio wg wymogów prawa budowlanego)

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość dotacji, nie może być wyższa niż:

1) dla kotłowni gazowej - 800 zł/kW;

2) dla kotłowni olejowej - 600 zł/kW;

3) dla ogrzewania elektrycznego - 400 zł/kW;

4) dla kotłowni na biomasę - 800 zł/kW;

5) dla pompy ciepła (OZE) - 1.250 zł/kW;

wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy projektowanego źródła ciepła.

Na koszt kwalifikowany realizowanego zadania składają się koszty, w kwotach brutto, o ile wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT, poniesione od dnia podpisania umowy o udzielenie Dotacji na:

1) zakup źródła ciepła;

2) montażu źródła ciepła;

3) wykonanie instalacji odprowadzania spalin;

4) wykonanie instalacji zasilającej źródło ciepła lub podajnika biomasy;

5) montaż zbiornika na gaz lub olej opałowy;

6) montaż zasobnika na biomasę;

7) wykonanie wymiennika gruntowego (dla gruntowych pomp ciepła);

Koszty niekwalifikowane, nieobjęte Dotacją stanowią:

1) koszty opisane w ust. 1 i poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie Dotacji;

2) koszty robót wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;

3) koszty demontażu paleniska/kotła węglowego;

4) koszty modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. i instalacji elektrycznej;

5) koszty dokumentacji projektowej;

6) koszty zakupu gruntów;

7) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.

Wnioski rozpatrywane są przez powołaną przez Wójta Gminy Komisję, według następujących kryteriów:
1) wiek źródła ciepła ( kotła lub paleniska ) – pierwszeństwo w przyznaniu dotacji mają zadania których realizacja pozwoli na likwidację starszego kotła bądź paleniska;
2) termin realizacji inwestycji – pierwszeństwo w przyznaniu dotacji mają zadania, których realizacja zostanie zakończona w roku złożenia wniosku, jednak nie później niż do 30 października tego roku.

Szczegółowe zasady programu określa uchwała.

Uchwały Rady Gminy Pabianice:

PDF   Uchwała Nr LIX/388/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 14-03-2022 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źr.pdf (388,29KB)

Wzory załączników do wniosku:

DOCXWzór wniosku (14,60KB)
DOCWzór oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (28,00KB)
DOCOświadczenie RODO (33,00KB)