Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.04.06 - Zapytanie ofertowe - Usługa zarządzania projektem i nadzór inwestorski w ramach zadania: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”

PDFZaproszenie do składania ofert (5,11MB)
DOCFormularz oferty (400,00KB)
PDFWzór umowy (4,39MB)
DOCWykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (356,12KB)
DOCWykaz usług (356,24KB)
ODTKlauzula RODO (9,27KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (355,24KB)
 


Pabianice, dnia 06 kwietnia 2022 r. 


Znak sprawy: FZ.042.1.2022

Zaproszenie do składania ofert 
w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności 
zapytaniem ofertowym o udzielenie zamówienia pn.

Usługa zarządzania projektem i nadzór inwestorski w ramach zadania: 
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”

I.     ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pabianice
ul. Torowa 21
95-200 Pabianice
tel. 42 213 96 60, fax 42 213 96 76    
gmina@pabianice.gmina.pl      https://pabianice.gmina.pl/

II.  MIEJSCE ORAZ SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA 
      OFERT:
Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
       oraz BIP Gminy Pabianice.


III.    TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50.000,00 zł netto prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2021 roku (MIiR/2014-2020/12(5).

IV. FINANSOWANIE: Zamawiający informuje, że zamówienie jest realizowane                  w ramach zadania pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.


V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”, realizowanym w formule „zaprojektuj i wybuduj” który obejmuje wykonanie dokumentacji technicznych dla każdej z instalacji, zakup, dostawę i montaż 115 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice. 
2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.    Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa 
w pkt 7 lit. g) podrozdziału 6.5 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2021 roku (MIiR/2014-2020/12(5).

4.    Ceny w złożonych ofertach muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5.    Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
1)    Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawy powyżej progów unijnych celem wyłonienia wykonawcy w tym: 
a)    sporządzenie kompletnej dokumentacji przetargowej tj. SWZ, załączników, przygotowanie wzoru umowy do akceptacji zamawiającego
b)    stały nadzór nad prawidłowością prowadzenia postępowań (wytyczne, terminy itp.)
c)    publikację ogłoszeń w BZP
d)    pomoc w prowadzeniu postępowań na platformie Zamawiającego
e)    sporządzanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji przetargowej, kwestii formalnych i technicznych,
f)    prowadzenie procedury pod względem formalnym np. przedłużenie wadium, zmiana SWZ, zmiany warunków udziału w postępowaniu itp.
g)    pomoc na każdym etapie przeprowadzenia procedury przetargowej,
h)    ocenę merytoryczną i formalną złożonych ofert,
i)    sporządzenie pełnej dokumentacji przetargowej,
j)    opracowanie pism dotyczących wyniku postępowania, pism informujących o odrzuconych ofertach, wykluczonych wykonawcach,
k)    publikację ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP,
l)    opiniowanie dokumentacji dotyczącej robót zamiennych, dodatkowych i  uzupełniających zgodnie z prawem PZP i zapisami SWZ, w tym przygotowanie zmian umowy.

2)    Zarządzanie, koordynacja i rozliczanie inwestycji na etapie projektowania i wykonawstwa.
a)    wsparcie Zamawiającego w innych działaniach mających wpływ na proces rozliczania projektu. 
b)    uczestniczenie w spotkaniach i naradach z udziałem inspektora nadzoru oraz Wykonawcy, organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji, 
c)    ochrona interesów Zamawiającego,
d) doradztwo w negocjacjach z Wykonawcą inwestycji,
e) uczestniczenie w spotkaniach (co najmniej raz w miesiącu) w siedzibie Zamawiającego w celu analizy postępu we wdrażaniu projektu i omówienia harmonogramu dalszych prac.
f)    opiniowania dokumentacji projektowej.
g)    wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami). 
h)    reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
i)    nadzór i bieżąca kontrola postępu oraz jakości realizacji Projektu zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas realizacji Projektu, między innymi poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami oraz przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami i zasadami sztuki i wiedzy technicznej.
j)    zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego z podmiotami realizującymi proces budowy, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów.
k)    sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
l)    sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji.
m)    potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
n)    podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym. 
o)    rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
p)    sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów.
q)    udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym.
r)    egzekwowanie od Wykonawcy robót prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 
s)    informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych. 
t)    informowanie o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp. 
u)    uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w terminach zależnych od potrzeb i postępu robót. 
v)    wykonywania wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego przebiegu inwestycji w zakresie i na oddzielnie uzgodnionych warunkach. 
w)    uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.
3) Kompleksowe rozliczanie projektu i otrzymanego dofinansowania w tym:
a) aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej
b) przygotowanie harmonogramów płatności
c) prowadzenie korespondencji.
d) przygotowanie wniosków o płatność
e) wsparcie zamawiającego na etapie kontroli Projektu
f) wszystkie pozostałe czynności niezbędne do rozliczenia umowy o dofinansowanie.

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego,
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,
79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.  Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy. 
2. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania dostaw                      z montażem instalacji fotowoltaicznych wraz z odbiorem końcowym i przeglądami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym. Planowany terminem realizacji zadania: do 31.12.2022 r. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:
a.    sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę̨ minimum 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100);
Spełnienie warunku zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje, że posiada odpowiednie ubezpieczenia(e) obowiązujące w okresie obowiązywania umowy.
b.    posiadanego doświadczenia zawodowego:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował w sposób należyty, minimum 2 zamówienia polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego dla zadań inwestycyjnych o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto).
Wykonawca do oferty załączy dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
c.    w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami:
•    Kierownik Zespołu (Ekspert nr 1) – minimum 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne, certyfikat z zarządzania Projektami oraz
    minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i rozliczaniu inwestycji na stanowisku Kierownika Zespołu/Inwestora Zastępczego/Menadżera Projektu/Koordynatora projektu, w tym co najmniej 2 (dwoma) zakończonymi kontraktami dla inwestycji parasolowych polegających na dostawie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na domach mieszkańców o wartości inwestycji co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych brutto).*
•    Inspektor Nadzoru robót elektrycznych (Ekspert nr 2) – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych z co najmniej 3 letnim stażem na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót elektrycznych i doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednej inwestycji polegających na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na domach mieszkańców
•    Specjalista ds. fotowoltaiki (Ekspert nr 3) – minimum 1 osoba posiadająca wykształcenie średnie techniczne i ważny certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania fotowoltaiki oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe przy montażu tych instalacji. 
•    Specjalista ds. zamówień́ publicznych (Ekspert nr 4) - minimum 1 osoba, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji przetargowych, która opracowała minimum 3 dokumentacje przetargowe dla projektów parasolowych 


* przez doświadczenie w zakresie rozliczania projektów Zamawiający rozumie doświadczenie w rozliczaniu robót budowlanych oraz doświadczenie w rozliczaniu inwestycji współfinansowanych ze środków UE obejmujące bezpośredni udział w rozliczaniu przyznanego dofinansowania w tym obsługę Projektu w systemie SL

Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie funkcji Ekspert nr 1 z pozostałymi ekspertami. Zamawiający wymaga, aby kierownik zespołu był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 


VIII. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim w jednym egzemplarzu;
2.    Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;
3.    Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
4.    Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
5.    Na kopercie /opakowaniu, tytule wiadomości email/ umieścić:
­    nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy
napis: Oferta na: Usługę zarządzania projektem i nadzór inwestorski w ramach zadania: 
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
­    Nie otwierać przed 15 kwietnia 2022 r. przed godz. 12.00
6.    Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru umowy do składanej oferty.
7.    Do oferty należy załączyć referencje potwierdzenie spełnienia warunku „Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika zespołu/ Inwestora Zastępczego/Menadżera Projektu/Koordynatora projektu”.
8.    Brak złożenia któregokolwiek z załączników lub referencji stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gmina@pabianice.gmina.pl,  pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na  adres: Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

X. SPOSÓB OCENY OFERT, OGŁOSZENIE WYNIKÓW, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
•    Cena 60%

    Wartość punktowa:  C =  C min / Cn  x 100 pkt x 60%
    gdzie:     C min   - cena minimalna,          C n   - cena badanej oferty.
•    Doświadczenie Kierownika Zespołu w zarządzaniu inwestycjami na stanowisku Kierownika Zespołu/Koordynatora Projektu – 40%. 

Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika zespołu     Max. liczba punktów
Zamawiający będzie oceniał ilość zrealizowanych i zakończonych usług, w których osoba wyznaczona do pełnienie funkcji Kierownika zespołu/Koordynatora Projektu w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wykaże się wykonaniem zarządzania min. 2 projektów w całym okresie ich trwania i w wysokości powyżej 2 mln. PLN 
Wykonawca otrzyma 40 pkt – w przypadku wykazania powyżej 10 (dziesięciu) lub więcej w/w projektów,
Wykonawca otrzyma 20 pkt – w przypadku zaoferowania od 6 do 10 w/w projektów, 
Wykonawca otrzyma 10 pkt – w przypadku zaoferowania od 3 do 5 w/w projektów, 
Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zaoferowania 2 w/w projektów.
Przez funkcję koordynatora projektu nie należy rozumieć funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 ustawy prawo budowlane.    40

Na potwierdzenie spełnienia warunku „Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika zespołu/Inwestora Zastępczego/Menadżera Projektu/Koordynatora projektu” wraz z ofertą wykonawca musi załączyć referencje potwierdzające spełnienie warunku.

Oferta w kryterium Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika zespołu/Koordynatora Projektu (D) może otrzymać maksymalną liczbę punktów 40.
D = Db/Dmax) x 100 x 0,40 
gdzie: 
Db – doświadczenie wskazane w badanej ofercie 
Dmax – maksymalne doświadczenie.

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma punktów poszczególnych kryteriów. 
P = C + D

Wykonawca do oferty załączy wykaz zgodnie z załącznikiem nr 4. 

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału 
w postępowaniu określonych w pkt VII Zaproszenia do składania ofert .
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- będzie złożona w niewłaściwej formie; 
- jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
- nie będzie spełniania wymogów brzegowych umożliwiających dofinansowanie realizacji projektu określonych w dokumentach programowych;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw 
wykluczenia (jednokrotnie). Może również poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe. 

o    Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
o    W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, decyduje niższa cena.
o    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni 
o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany 
w ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy). Informacja 
o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona 
do umieszczania zapytań ofertowych: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz BIP Gminy Pabianice.
o    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania 
w przypadkach uzasadnionych, w szczególności:
    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
    cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,


XI.    ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY określa wzór umowy – załącznik nr 2

XII.    SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:
1.    Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie bądź faksem lub drogą elektroniczną. 
2.    Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są pracownicy: 
Monika Stolarczyk inspektor ds. funduszy zewnętrznych, tel. 42 213 96 60 wew. 133, monika.stolarczyk@pabaincie.gmina.pl

XIII.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień otwarcia ofert.

XIV.    ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.    Zamawiający  zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3.    Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania  zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
    
XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Podmiot, którego oferta zostanie wybrana;
2.    Jeżeli firma, której oferta zostanie wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1)    Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 
2)    dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
3)    odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
4)    dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych 
5)    obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących służy realizacji procesu wyłonienia wykonawcy na wskazane zadanie w związku z realizacją umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6)    Wykonawca posiada:
−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi horyzontalnymi oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
7)    Wykonawcy nie przysługuje:
−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.