Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/402/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie członkostwa Gminy Pabianice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88), uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Pabianice wyraża wolę pozostania członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” z siedzibą w Ujeździe w okresie programowania 2021-2027, działającego zgodnie z wymogami określonymi dla lokalnych grup działania w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159) oraz deklaruje wolę współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM” i przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Stowarzyszenia.
§ 2. Organem uprawnionym do reprezentowania Gminy Pabianice w pracach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” jest Wójt Gminy Pabianice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LX/402/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie członkostwa Gminy Pabianice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM.pdf (268,44KB)

DOCXUzasadnienie LX/402/2022.docx (6,98KB)

PDFUchwała LX/402/2022 - protokół głosowania (33,06KB)