Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/400/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583.), w zw. z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości: 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej dla członka ochotniczej straży pożarnej - strażaka ratownika, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej. 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości: 8,00 zł (słownie: osiem złotych) za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej dla członka ochotniczej straży pożarnej - strażaka ratownika za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę lub inne uprawnione podmioty. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/410/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę oraz Uchwała Nr LVIII/387/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LX/400/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice bioracych udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu.pdf (169,60KB)

PDFUchwała LX/400/2022 - protokół głosowania (33,33KB)