Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/396/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r.

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego nr PNIK-I.4131.557.2022 z 10 maja 2022 r. (1,55MB)
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionych przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r.” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LX/396/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r..pdf (366,46KB)

DOCXZałącznik nr 1 LX/396/2022.docx (13,51KB)

PDFUchwała LX/396/2022 - protokół głosowania (33,12KB)

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego nr PNIK-I.4131.557.2022 z 10 maja 2022 r. (1,55MB)