Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/394/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559, 583) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022, w następującej wysokości:
1) benzyna 6,79;
2) olej napędowy 7,64;
3) gaz LPG 4,09.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/337/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LX/394/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022.pdf (164,05KB)

PDFUchwała LX/394/2022 - protokół głosowania (33,02KB)