Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LX/392/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269) po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Zarządu Powiatu Pabianickiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021 - 2024z perspektywą na lata 2025 - 2028”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch


.

 

PDF   Uchwała Nr LX/392/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028”.pdf (3,79MB)

PDFZalacznik1 LX/392/2022.pdf (2,87MB)

PDFUchwała LX/392/2022 - protokół głosowania (33,20KB)