Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXI/404/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-04-2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) w związku z art. 12 ust 4 i 5 oraz art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainyw związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zakres pomocy, którą mogą zostać objęci obywatele Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowanej przez Gminę Pabianice w zakresie posiadanych środków, polegającej na:
1) zorganizowaniu, prowadzeniu i udzieleniu doraźnej pomocy;
2) tymczasowym zakwaterowaniu;
3) zapewnieniu wyżywienia;
4) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych oraz innych produktówniezbędnych do udzielania pomocy;
5) zorganizowaniu zajęć integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i aktywizacji społecznej;
6) zapewnieniu transportu niezbędnego do realizacji zadań określonych powyżej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXI/404/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-04-2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf (166,91KB)

PDFUchwała LXI/404/2022 - protokół głosowania (33,17KB)