Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianicew zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz.. 559), oraz art.4 ust. I pkt. 15, art.5 ust.4 pkt.2, art.11 ust. I pkt.l, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr LV/363/2021. Rady Gminy Pabianice z dnia 26 listopada 2021 r, w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 oraz zarządzenia Wójta Gminy Pabianice Nr 28/2022 z dnia 02.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku. 2. Wykaz stowarzyszeń, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami dotacji stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Oferty spełniły wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteri.a ogłoszonego konkursu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pabianice, na stronie internetowej Gminy Pabianice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianicew zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku..pdf (227,07KB)

DOCXZałącznik nr 1 55/2022.docx (6,24KB)