Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.01.05.2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Pabianice, dnia 07.04.2022 r.

OŚN.6220.01.05.2022

Postanowienie

o zawieszeniu postępowania do czasu

przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 5, ust. 5a i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora PDC Industrial Center 97 Sp. z o. o reprezentowanego przez Panią Beatę Groszek – Biuro Caba Groszek Architekci Sp. J. ul. Monterska 5 53-206 Wrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie hali magazynowej z aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice na działkach nr 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/4, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/31, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26 obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Dnia 03.01.2022 r. z wniosku PDC Industrial Center 97 Sp. z o. o reprezentowanego przez Panią Beatę Groszek – Biuro Caba Groszek Architekci Sp. J. ul. Monterska 5 53-206 Wrocław, wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie hali magazynowej z aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice na działkach nr 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/4, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/31, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26 obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, który postanowieniem z dnia 15.02.2022 r. wyraził opinię, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach z dnia 16.02.2022 r. który w swojej opinii sanitarnej zaproponował odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

- oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu PGW Wody Polskie, który w piśmie z dnia 18.02.2022 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania, wskazując na konieczność określenia w decyzji konkretnych warunków i wymagań.

Wójt Gminy Pabianice zaklasyfikował przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko jako określone w:

  • §3, ust. 2, pkt 2: polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; w związku z:
  • §3, ust. 1, pkt 54b: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.
  • §3, ust. 1, pkt 58b: garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a. Łączna powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji projektowanej inwestycji to ok. 32 294 m2 , w tym ok. 10 705 m2 to powierzchnia nowych parkingów, dróg i placów manewrowych.

Biorąc pod uwagę łączne ww. warunki oraz uwzględniając ww. opinie ustalono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 Ustawy oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na stan środowiska.

Dnia 04.03.2022 r. Wójt Gminy Pabianice wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 63 ust 5a Ustawy OOŚ jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane i daje podstawę do umorzenia wszczętego postępowania.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.