Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-04-2022 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice

Na podstawie art. 5 ust. 2, 5a ust. 1 i 2 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), §10 Statutu Gminy Pabianice – Uchwała Nr LXII/570/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 5075), Uchwały nr X/77/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami gminy Pabianice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r., poz.2996), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji celem uzyskania opinii Mieszkańców sołectwa Gorzew-Okołowice gminy Pabianice w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice oraz utworzenia sołectwa Gorzew i sołectwa Okołowice.
§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1 przeprowadzone zostaną w terminie od 27.04.2022 r. do 6.06.2022 r. przez zespół powołany odrębnym zarządzeniem.
§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Gorzew-Okołowice, którzy ukończyli 16 lat i przebywają na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu.
§ 4. 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii na piśmie tj. ankiety, w tym drogą elektroniczną, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz na spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Gorzew-Okołowice, na którym umożliwione zostanie zbieranie opinii i uwag do protokołu. 2. Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji dostępne będą w terminie od 12.04.2022 r. do 6.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.pabianice.gmina.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pabianicach: www.pabianice.gmina.pl.
3. Wypełnione ankiety przyjmowane będą od dnia 27.04.2022 r. do 20.05.2022 r. Ankiety, które wpłyną do Urzędu przed lub po dacie wskazanej w zdaniu pierwszym nie będą brane pod uwagę.
4. Ankiety należy przesłać w formie elektronicznej na adres: gmina@pabianice.gmina.pl lub dostarczyć osobiście w formie papierowej do siedziby Urzędu Gminy w Pabianicach – sekretariat pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu.
5. Osobą odpowiedzialną za udzielenie wyjaśnień w sprawie konsultacji jest inspektor Andżelika Struzikiewicz.

§ 5. Terminarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Wyniki konsultacji przedstawione zostaną poprzez opublikowanie raportu z przeprowadzonych konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych.
§ 9. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pabianicach.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie.53.2022.2022-04-11.pdf (407,67KB)

DOCXzalacznik-nr-1-532022.docx (13,57KB)

DOCXZałącznik nr 2 53/2022.docx (5,97KB)