Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.04.01.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Pabianice, dnia 08.04.2022 r.

OŚN.6220.04.01.2022                                                            

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

           Zgodnie z art. 61 § 1, §  3, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052 - zwanej dalej k.p.a.), art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389 - zwanej dalej ustawą ooś),

zawiadamia się o wszczęciu postępowania

z wniosku inwestora Powiatu Pabianickiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Tarnogrodzkiego – os. Kazimierza Wielkiego 15/5 62-200 Gniezno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. — zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pabianice (ul. Torowa 21; Pabianice), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pabianice oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Pawlikowice. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.