Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII/408/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 212, art. 216 ust. 2, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:
1) § 5 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt w wysokości 9.275.015,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.340.010,95 zł,
2) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.895.285,00 zł,
3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 39.719,45 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.275.295,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, pochodzące z:
1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.340.010,95 zł,
2) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4.695.285,00 zł,
3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 39.719,45 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."
2) aktualizuje się załącznik nr 4 do uchwały LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXII/408/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r..pdf (1,27MB)

DOCXZałącznik nr 1 LXII/408/2022.docx (10,76KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXII/408/2022.docx (16,76KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXII/408/2022.docx (6,63KB)

DOCXZałącznik nr 4 LXII/408/2022.docx (14,70KB)

PDFUchwała LXII/408/2022 - protokół głosowania (33,14KB)