Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.06.16.2020/2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Pabianice, dnia 19.05.2022 r.

OŚN.6220.06.16.2020/2021/2022

Postanowienie

o zawieszeniu postępowania do czasu

przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 5, ust. 5a i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora Tacakiewicz Sp. z o. o. Ferma Kresek Sp. k. ul. Jeleniogórska 18B 60-179 Poznań reprezentowanego przez Magdalenę Żmidzińską ul. Inżynierska 41/6 53-228 Wrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Kompleksu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych o nr 282, 287/2, 290/2, 292/3, 237/4, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 284, 285, 286, 288, 289, 291/2, obręb Jadwinin-5, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Dnia 23.09.2020 r. z wniosku Tacakiewicz Sp. z o. o. Ferma Kresek Sp. k. ul. Jeleniogórska 18B 60-179 Poznań reprezentowana przez Magdalenę Żmidzińską ul. Inżynierska 41/6 53-228 Wrocław, wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Kompleksu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych o nr 282, 287/2, 290/2, 292/3, 237/4, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 284, 285, 286, 288, 289, 291/2, obręb Jadwinin-5, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, który postanowieniem z dnia 06.11.2020 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach z dnia 21.10.2020 r. który w swojej opinii sanitarnej zaproponował odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

- oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu PGW Wody Polskie, który w piśmie z dnia 09.11.2020 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania, wskazując na konieczność określenia w decyzji konkretnych warunków i wymagań.

Wójt Gminy Pabianice zaklasyfikował przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko jako określone w:

§3 ust. 1 pkt 54, lit. b, tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

§3 ust. 1 pkt 58 lit. b, tj. garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54–57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.,

§3 ust. 1 pkt 37 lit. d, tj. instalacje do naziemnego magazynowania: d) gazów łatwopalnych – inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych,

§3 ust. 1 pkt 62, tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami Strona 7 objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

§3 ust. 1 pkt 88 lit. e, tj. zmianę lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w lit. a–d;

Biorąc pod uwagę łączne ww. warunki oraz uwzględniając ww. opinie ustalono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 Ustawy oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na stan środowiska.

Dnia 23.12.202 r. Wójt Gminy Pabianice wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 63 ust 5a Ustawy OOŚ jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane i daję podstawę do umorzenia wszczętego postepowania.

Dnia 09.03.2021 r. Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko. Dnia 15.03.2021 r. postepowanie wznowiono oraz przedłożono raport do organów opiniujących. Dnia 29.03.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pabianicach zaopiniował warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia jako bez zastrzeżeń. Dnia 24.03.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się do Wójta Gminy Pabianice o usunięcie braków w/w wstąpienia. Dnia 07.04.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wyraził w swoim piśmie, że nie uzgadnia już raportu, gdyż zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 4 ustawy ooś wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 16.03.2021 r. Wójt Gminy Pabianice uzupełnił dokumentację dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dnia 13.05.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia stwierdzając, że przedłożony raport nie spełnia wymogów określonych w art. 66 ustawy ooś. Dnia 17.05.2021 r. Wójt Gminy Pabianice poinformował o tym fakcie inwestora. Ponowiono powiadomienie dnia 15.09.2021 r. Tym samym zawiesza się postępowanie do czasu przedłożenia raportu zawierającego wskazane uzupełnienia. Dnia 28.09.2022 r. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dnia 18.02.2022 r. Inwestor przedłożył aneks wraz z uzupełnieniem do raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 28.02.2022 r., zmieniając również osobę do pełnomocnictwa na Pana Radosława Panek ul. Grabiszyńska 241A 53-234 Wrocław. Wójt Gminy Pabianice przekazał aneks do raportu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi. Dnia 23.03.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wyrażenie stanowiska w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięcia w kontekście prawidłowego funkcjonowania grupy przejść dla płazów. 22.04.2022 r. GDDKiA zajęło stanowisko w sprawie. Dnia 10 maja 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie odmawiające uzgodnienia warunków realizacji powyższego przedsięwzięcia

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Z. up. Wójta Gminy Pabianice
mgr. inż. Sylwester  Izbicki
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Nieruchomościami