Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.06.27 - Porządek obrad LXIV sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LXIV sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2022 r. w trybie online o godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad LXIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. i sprawozdań finansowych za rok 2021.
 8. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 2021 r.
 9. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
 10. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za 2021 rok – Uchwała Nr LXIV/A/2022
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok – Uchwała Nr LXIV/B/2022
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice – Uchwała Nr LXIV/C/2022
  4. rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działek nr ew. 404/7 i 405/9 obręb …. – Uchwała Nr LXIV/D/2022
  5. podziału sołectwa Gorzew – Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice – Uchwała LXIV/E/2022
  6. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązaniu do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – Uchwała Nr LXIV/F/2022
  7. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXIV/G/2022
  8. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXIV/H/2022
  9. uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pabianice”- Uchwała Nr LXIV/I/2022
 12. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 13. Komunikaty i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.