Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIV/422/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 6 ust. 2 ust. 4 ust. 4a i ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych:
1) za jednokrotny odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za pojemnik o pojemności 120 l - 60,00 zł brutto,

b) za pojemnik o pojemności 140 l - 70,00 zł brutto,

c) za pojemnik o pojemności 240 l - 120,00 zł brutto,

d) za pojemnik o pojemności 1100 l -550,00 zł brutto,

e) za pojemnik o pojemności 5000 l - 2500,00 zł brutto;


2) za jednokrotny odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za pojemnik o pojemności 120 l - 120,00 zł brutto,

b) za pojemnik o pojemności 140 l - 140,00 zł brutto,

c) za pojemnik o pojemności 240 l - 240,00 zł brutto,

d) za pojemnik o pojemności 1100 l - 1100,00 zł brutto,

e) za pojemnik o pojemności 5000 l - 5000,00 zł brutto.


§ 2. Określa się górną stawkę opłaty za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, w wysokości 50,00 zł brutto za 1 m 3 nieczystości ciekłych. § 3. Opłaty za usługi, o których mowa w § 1 i 2 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) zbiorników, w których zbierane i transportowane są odpady i nieczystości ciekłe.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

  Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXIV/422/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za u.pdf (173,79KB)

PDFUchwała LXIV/422/2022 - protokół głosowania (33,47KB)