Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIV/419/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice

Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok,
2. sprawozdaniem finansowym Gminy za 2021 rok,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
4. informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok,
5. wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice,
6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXIV/419/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.pdf (166,09KB)

PDFUchwała LXIV/419/2022 - protokół głosowania (33,12KB)