Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.01.08.2022 - Postanowienie w przedmiocie dopuszczenia jako strony do toczącego się postępowania administracyjnego

Pabianice, dnia 20.07.2022 r.

OSN.6220.01.08.2022

Postanowienie

Na podstawie art. 31 . § 1 pkt 2 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301) oraz art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) po rozpatrzeniu wniosku organizacji ekologicznej GRAND AGRO FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO w przedmiocie dopuszczenia jako strony do toczącego się postępowania administracyjnego,

postanawiam:

dopuścić na prawach strony organizację GRAND AGRO FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO do udziału w postępowaniu administracyjnym toczącym się pod sygnaturą OSN.6220.01.2022 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie hali magazynowej z aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice na działkach nr 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/4, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/31, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26 obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

Uzasadnienie:

Dnia 11.07.2022 r. do Urzędu Gminy Pabianice wpłynęło pismo od Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska przekazujące zgodnie z właściwością wniosek o dopuszczenie na prawach strony organizacji ekologicznej GRAND AGRO FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania.

Biorąc pod uwagę, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w wyżej wymienionym artykule, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Stosownie do art. 141 § 1 i art. 142 kodeksu postępowania administracyjnego, na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Wójta Gminy Pabianice
mgr inż. Sylwester Izbicki
Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami