Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.08.08.2021/2022 - Postanowienie o wznowieniu postępowania

Pabianice, dnia 01.08.2022 r.

OSN.6220.08.08.2021/2022

Postanowienie

Na podstawie art. 101 § 1 w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora Pana Pawła Miszczaka ul. Trębacka 23C 95-200 Pabianice:

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych o nr 282, 287/2, 290/2, 292/3, 237/4, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 284, 285, 286, 288, 289, 291/2, obręb Jadwinin-5, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie. – postanowieniem Wójta Gminy Pabianice z dnia 07.03.2022 r. znak: OSN.6220.08.06.2021/2022

 

uzasadnienie

Inwestor złożył w dniu 11.07.2022 r. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Usunęło to przyczynę zawieszenia i dało podstawy do jego podjęcia.

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Z up. Wójta Gminy Pabianice
mgr inż. Sylwester Izbicki
Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami