Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice sporządzony dnia 25.08.2022 r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice

sporządzony dnia 25.08.2022 r.

 

Na podstawie zarządzenia Nr 109/2022 i Nr 110/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21 lipca 2022 r. dotyczących konsultacji społecznych w sprawie uzyskania opinii nt. projektu statutu sołectwa Okołowice, Zespół do przeprowadzenie konsultacji i opracowania ich wyników zebrał się na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2022 r. w składzie:

1.      Jerzy Błoch – Przewodniczący Rady Gminy Pabianice;

2.      Grzegorz Antoniewski – radny Rady Gminy Pabianice;

3.      Anna Chodasewicz-Izaszek – Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych;

4.      Andżelika Struzikiewicz – inspektor.

 

W pierwszej kolejności Zespół wybrał jednogłośnie na Przewodniczącego Zespołu J. Błocha.

 

Tematem posiedzenia było:

1.      Analiza wniosków, uwag i opinii, jakie zostały przekazane w trakcie konsultacji.

2.      Sporządzenie raportu z konsultacji.

3.      Ogłoszenie wyników konsultacji.

4.      Przekazanie wyników konsultacji do Rady Gminy i Wójta.       

 

Ad. pkt 1.

Zgodnie z przyjętą tematyką posiedzenia Zespół przeanalizował następujące dokumenty:

•      uchwałę nr X/77/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami gminy Pabianice;

•      zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21 lipca 2022 r.  dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu statutu sołectwa Okołowice;

•      zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników;

•      protokół ze spotkania z mieszkańcami sołectwa Okołowice z dnia 8.08.2022 r.;

•      ankiety mieszkańców.

 

W wyniku analizy powyższych dokumentów ustalono, że konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w dwóch formach tj. zbierania ankiet, w tym w formie elektronicznej w terminie od 4.08.2022 r. do 19.08.2022 r. oraz w formie spotkania z mieszkańcami w dniu 8.08.2022 r.

1.      W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w formie ankiet, na których widniało pytanie: „Czy Pan /Pani  opiniuje pozytywnie projekt statutu sołectwa Okołowice” stwierdzono, że za podziałem sołectwa opowiedziały się 23 osoby. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących nie było.

Ankiety w liczbie 33 szt. stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

2.      W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w formie spotkania z mieszkańcami sołectwa, na podstawie sporządzonego protokołu (w załączeniu), ustalono, że:

•      w spotkaniu uczestniczyło 3 mieszkańców;

•      na spotkaniu obecni byli: radny Rady Gminy Pabianice G. Antoniewski oraz członkowie Zespołu do przeprowadzenie konsultacji i opracowania ich wyników, tj. Sekretarz Gminy A. Chodasewicz-Izaszek oraz A. Struzikiewicz.

•      Zebrani mieszkańcy nie mieli uwag, ani zastrzeżeń do projektu statutu.

 

Ad. pkt 2.

Zgodnie z §12 ust. 1 uchwały nr X/77/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami gminy Pabianice Zespół sporządza raport z przeprowadzonych konsultacji.

Raport, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 3.

Zespół jednogłośnie przyjął następujące ustalenia:

1.      Członek Zespołu – radny G. Antoniewski zamieści niniejszy protokół oraz raport z przeprowadzonych konsultacji na tablicach ogłoszeń w sołectwie w dniu 26.08.2022 r., zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu nr 109 Wójta Gminy Pabianice.

2.      Członek Zespołu - inspektor A. Struzikiewicz, zobowiązano do przekazania protokołu i raportu z konsultacji do publikacji w Biuletynie informacji Publicznej dnia 26.08.2022 r., zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu nr 109 Wójta Gminy Pabianice.

 

 

Ad. pkt 4.

Zespół jednogłośnie zobowiązał by członek Zespołu - inspektor A. Struzikiewicz, przekazała protokół z konsultacji Wójtowi Gminy Pabianice.

Przewodniczący J. Błoch (Przewodniczący Rady Gminy Pabianice) zobowiązał się do przedłożenia protokołu Radzie Gminy.

Na tym protokół zakończono.

 

                                                                                               Przewodniczący Zespołu

                                                                                               do przeprowadzenia konsultacji

                                                                                               i opracowania ich wyników

 

                                                                                               Jerzy Błoch

 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz