Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXV/442/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz uchwały Nr LXIV/421/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 20222 r. w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 3889), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Okołowic w sprawie projektu ststutu, uchwala się co następuje.

§ 1. Zmienia się brzmienie § 2 poprzez wykreślenie nazwy "Okołowice".
§ 2. Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: "Uchwala się Statut Sołectwa Okołowice stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały".
§ 3. W załączniku nr 2:
1) wykreśla się z tytułu nazwę "- Okołowice ";
2) wykreśla się z § 1 ust. 2 nazwę "- Okołowice ";
3) wykreśla się z § 2 ust. 1 nazwę "- Okołowice ";
4) wykreśla się z § 2 ust. 2 nazwę "- Okołowice ";
5) wykreśla się z § 2 ust. 3 lit. b nazwę "- Okołowice ";
6) wykreśla się z § 2 ust. 3 lit. d nazwę "- Okołowice ";
7) wykreśla się z § 2 ust. 3 lit. h nazwę "- Okołowice ";
8) wykreśla się z § 2 ust. 3 lit. i nazwę "- Okołowice ";
9) wykreśla się z § 2 ust. 3 lit. j nazwę "- Okołowice ";
10) zmienia się brzmienie § 3 w sposób następujący: "Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Gorzew";
11) wykreśla się z § 45 pkt 1 nazwę "- Okołowice ";
12) wykreśla się z § 45 pkt 2 nazwę "- Okołowice ".

§ 4. Mapa sytuacyjna określająca położenie sołectwa Gorzew w Gminie Pabianice stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXV/442/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice.pdf (1 009,59KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 LXV/442/2022.docx (1,40MB)

DOCXZałącznik nr 1 LXV/442/2022.docx (17,75KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXV/442/2022.docx (1,39MB)

PDFUchwała LXV/442/2022 - protokół głosowania (33,22KB)