Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXV/432/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) w zwiazku z art. 2, art. 9 ust. 1 i ust. 2, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §6 dodaje się punkt 3, który otrzymuje brzmienie: „3) integracja społeczna mieszkańców Gminy Pabianice";
2) w §7 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, w szczególności:";
3) w §7 punkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych, w szczególności:";
4) w §7 dodaje się punkt 3, który otrzymuje brzmienie: „3) w zakresie integracji społecznej mieszkańców Gminy Pabianice, w szczególności: a) organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców Gminy Pabianice, b) organizowanie letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódźkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXV/432/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-08-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury.pdf (169,82KB)

PDFUchwała LXV/432/2022 - protokół głosowania (33,23KB)