Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.10.04 - Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały nr LXVI/444/2022 z dnia 26 września 2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PABIANICE
Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały nr LXVI/444/2022 z dnia 26 września 2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do powyższego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pabianice na adres Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl. lub na adres skrytki ePUAP /UrzadGminyPabianice/skrytka

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.

Z niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice, Urząd Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice pok. 11, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Pabianice: https://bip.pabianice.gmina.pl/1617/ochrona-danych-osobowych-klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (ul Torowa 21, 95-200 Pabianice).

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek