Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/452/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2023 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zadeklarować udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu w 2023 roku na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłówku, gm. Dłutów”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie zaplanowana i udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pabianice na 2023 r. w wysokości 237.500,00 zł.
§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie między Powiatem Pabianickim a Gminą Pabianice. 2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Pabianice.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXVI/452/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2023 r..pdf (167,10KB)

PDFUchwała LXVI/452/2022 - protokół głosowania (33,34KB)