Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/446/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz Uchwały Nr LXIV/421/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 20222 r. w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 3889), uchwala się co następuje.

§ 1. W Uchwale Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2591) dokonuje się następujących zmian:
1) w § 2 wykreśla się nazwę "Okołowice";
2) w załączniku nr 2 do uchwały:
a) wykreśla się z tytułu nazwę "- Okołowice ",

b) wykreśla się z § 1 ust. 2 nazwę "- Okołowice ",

c) wykreśla się z § 2 ust. 1 nazwę "- Okołowice ",

d) wykreśla się z § 2 ust. 2 nazwę "- Okołowice ",

e) wykreśla się z § 2 ust. 3 lit. b nazwę "- Okołowice ",

f) wykreśla się z § 2 ust. 3 lit. d nazwę "- Okołowice ",

g) wykreśla się z § 2 ust. 3 lit. h nazwę "- Okołowice ",

h) wykreśla się z § 2 ust. 3 lit. i nazwę "- Okołowice ",

i) wykreśla się z § 2 ust. 3 lit. j nazwę "- Okołowice ",

j) zmienia się brzmienie § 3 w sposób następujący: "Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Gorzew",

k) wykreśla się z § 45 pkt 1 nazwę "- Okołowice ",

l) wykreśla się z § 45 pkt 2 nazwę "- Okołowice ";


3) mapę sytuacyjną określającą położenie sołectwa Gorzew-Okołowice w Gminie Pabianice stanowiącą załącznik do załącznika nr 2, zastępuje się mapą sytuacyjną określającą położenie sołectwa Gorzew w Gminie Pabianice zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXVI/446/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice.pdf (446,30KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXVI/446/2022.docx (1,39MB)

PDFUchwała LXVI/446/2022 - protokół głosowania (33,24KB)