Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVI/445/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), w związku z Uchwałą Nr LXIV/421/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 3889) uchwala się, co następuje.

§ 1. W Statucie Gminy Pabianice uchwalonym Uchwałą Nr LXII/570/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5075) wprowadza się następujące zmiany:
1) w §9 ust. 1 pkt 2 wykreśla się nazwę "- Okołowice ";
2) w §9 ust. 1 dodaje się punkt 8a w brzmieniu: "Okołowice".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXVI/445/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2022 w sprawie zmiany Statutu Gminy Pabianice.pdf (165,98KB)

PDFUchwała LXVI/445/2022 - protokół głosowania (33,06KB)