Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OSN.6220.08.10.2021/2022 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Pabianice, dnia 17.10.2022 r.

OSN.6220.08.10.2021/2022

Postanowienie

o zawieszeniu postępowania do czasu

przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 5, ust. 5a i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora Pana Pawła Miszczaka ul. Trębacka 23C 95-200 Pabianice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych o nr 282, 287/2, 290/2, 292/3, 237/4, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 284, 285, 286, 288, 289, 291/2, obręb Jadwinin-5, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Dnia 17.09.2021 r. z wniosku Pana Pawła Miszczaka ul. Trębacka 23C 95-200 Pabianice, wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych o nr 282, 287/2, 290/2, 292/3, 237/4, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 284, 285, 286, 288, 289, 291/2, obręb Jadwinin-5, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko jako określone w:

§3 ust. 1 pkt 54, lit. b, tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

§3 ust. 1 pkt 58 lit. b, tj. garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54–57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.,

§3 ust. 1 pkt 37 lit. d, tj. instalacje do naziemnego magazynowania: d) gazów łatwopalnych – inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3 , a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych,

§3 ust. 1 pkt 62, tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami Strona 7 objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

§3 ust. 1 pkt 88 lit. e, tj. zmianę lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w lit. a–d;

Biorąc pod uwagę łączne warunki oraz uwzględniając opinie ustalono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 Ustawy oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na stan środowiska.

Dnia 17.02.2022 r. Wójt Gminy Pabianice wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestor złożył w dniu 11.07.2022 r. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, tym samym podjęto zawieszone postępowanie dnia 01.08.2022 r. i w dniu 01.08.2022 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Dnia 09.09.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dnia 12.09.2022 r. Wójt Gminy Pabianice wezwał inwestora do przedłożenia wymaganych uzupełnień.

Na podstawie art. 63 ust 5a Ustawy OOŚ jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane i daję podstawę do umorzenia wszczętego postepowania.

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.