Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.11.15 - Ogłoszenie Wójta Gminy o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały nr LXVI/443/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY PABIANICE
z dnia 15 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pabianice uchwały nr LXVI/443/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do powyższego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pabianice na adres Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl. lub na adres skrytki ePUAP /UrzadGminyPabianice/skrytka

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 45 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pabianice.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Gminy Pabianice, Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, pok. 11, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Pabianice: https://bip.pabianice.gmina.pl/1617/ochrona-danych-osobowych-klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice (ul Torowa 21, 95-200 Pabianice).

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek