Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.11.25 - Porządek obrad LXIX sesji Rady Gminy Pabianice

LXIX sesja Rady Gminy Pabianice odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, tj. 25.11.2022 r. o godz. 10.00, ale w trybie stacjonarnym w Urzędzie Gminy w Pabianicach.

 

 1. Otwarcie obrad LXIX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Raport o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Pabianice.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 r. – LXIX/A/2022;
  2. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 – LXIX/B/2022;
  3. określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2023 r. – LXIX/C/2022;
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 – LXIX/D/2022;
  5. ustalenia „Rocznego Programu współpracy na rok 2023 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – LXIX/E/2022;
  6. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa – LXIX/F/2022;
  7. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – Uchwała Nr LXIX/G/2022;
  8. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych – Uchwała Nr LXIX/H/2022;
  9. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXIX/I/2022;
  10. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXIX/J/2022;
  11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 - Uchwała Nr LXIX/K/2022.
 8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 9. Komunikaty i sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad sesji.