Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.01.11.2022 - Obwieszczenieo możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Pabianice, dnia 25.11.2022 r.

OŚN.6220.01.11.2022

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 11 w związku z art. 33 ust. 1, art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000.), zawiadamia się, że w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie hali magazynowej z aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice na działkach nr 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/4, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/31, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26 obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie, skompletowane zostały akta sprawy odnośnie wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 42 213-96-60 wew. 136 w Urzędzie Gminy Pabianice ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, przez okres 30 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 36 Kpa sprawa nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa ze względu na konieczność zachowania procedury przewidzianej ustawą Kpa oraz ustawą ooś, tj. umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, odniesienia się stron do przedmiotowego materiału i ewentualnego przeanalizowania wniosków stron przez tut. organ.

Przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 23.01.2023 r.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na organ rozpatrujący sprawę. Ponaglenie, o którym mowa w art. 37 § 3 Kpa wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice

Dnia 25.11.2022 r. nastąpiło obwieszczenie oraz podanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice.