Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIX/469/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 59 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pabianice, warunki dopuszczalności udzielania pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz organ uprawniony do udzielania ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada zobowiązanie wobec Gminy Pabianice;
2) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Pabianice,
3) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;
4) należności - rozumie się przez to zaległe i bieżące należności pieniężne (należność główna), przypadające od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia spłaty lub rozłożenia na raty, a jeśli należność główna została zapłacona - suma należności ubocznych;
5) wartości należności - rozumie się przez to wartość należności głównej łącznie z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi;
6) udzieleniu ulgi - rozumie się przez to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;
7) ważnym interesie dłużnika - rozumie się przez to względy społeczne lub sytuację majątkową i finansową dłużnika, w których zapłata długu, bądź części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu lub dalszemu funkcjonowaniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej;
8) kompletnym wniosku - oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygniecia sprawy;
9) organie uprawnionym - należy przez to rozumieć organ w skazany nimniejszej uchwale, uprawniony do udzielania ulg.
10) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964).

§ 3. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym jest Wójt Gminy Pabianice.
§ 4. 1. Należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł nie będą dochodzone na drodze postępowania sądowego, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do należności, o których mowa w art. 59a ust. 2 ustawy.
§ 5. 1. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może zostać z urzędu umorzona w całości, jeżeli: 1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) jest to uzasadnione ważnym interesem publicznym.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Przesłanki umorzenia należności określone w ust. 1 pkt 1-5 powinny być udokumentowane w szczególności:
1) aktem zgonu osoby fizycznej lub pisemnym potwierdzeniem zgonu osoby, przez pracownika Urzędu Gminy Pabianice do spraw ewidencji ludności;
2) zaświadczeniem o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych, wydanym przez organ prowadzący rejestr;
3) postanowieniem sądu o:
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,

b) umorzeniu postępowania upadłościowego, gdy zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a;


4) postanowieniem organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec jego bezskuteczności;
5) protokołem sporządzonym i zaopiniowanym przez radcę prawnego, stanowiącym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności byłyby równe lub wyższe od tej kwoty.

§ 6. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, na wniosek dłużnika: 1) mogą być umarzane w całości - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym;
2) mogą być umarzane w części, terminy spłaty całości albo części należności mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać: rodzaj wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie spłaty należności na raty) oraz wskazanie własnych propozycji w sprawie wnioskowanej ulgi, tj. kwoty umorzenia, daty odroczenia terminu spłaty należności, a w przypadku rozłożenia na raty - proponowaną ilość i wielkość poszczególnych rat oraz terminy ich płatności.
3. Wniosek dłużnika powinien być kompletny, należycie umotywowany i udokumentowany, a w szczególności przedstawiać opis aktualnej sytuacji finansowej dłużnika. Przed udzieleniem ulg, o których mowa w ust. 1 należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
4. Osoby fizyczne obowiązane są złożyć wniosek wg Załącznika Nr 1, oświadczenie wg Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami, tj. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za okres 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku, tj. zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych, potwierdzenia pobierania renty, emerytury, zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobieranego zasiłku, roczną deklarację w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT potwierdzoną przez Urząd Skarbowy, zaświadczenia lekarskie oraz inne dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte we wniosku.
5. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane są złożyć wniosek wg Załącznika Nr 1, oświadczenie wg Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały oraz następujące dokumenty:
1) sprawozdania finansowe za ostatni okres sprawozdawczy;
2) oświadczenie o stanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
3) inne dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte we wniosku.

6. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty nie są wystarczające do udzielenia ulgi w spłacie, albo zawierają braki formalne, wierzyciel wzywa dłużnika do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Na wniosek dłużnika należność może zostać umorzona w całości lub w części w przypadkach określonych w § 6 ust. 1. 2. Umorzenie całości należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, umorzeniu podlegają należności uboczne proporcjonalnie do umorzonej części należności głównej.
4. Jeżeli należność objęta jest na podstawie odrębnych przepisów podatkiem VAT, umorzenie nie obejmuje kwoty należnego podatku. Dłużnik zobowiązany jest do uregulowania podatku VAT w całości do dnia wyznaczonego przez Wójta.

§ 8. 1. Na wniosek dłużnika można odroczyć spłatę całości lub części należności albo rozłożyć na raty spłatę całości lub części należności, jeżeli przemawiają za tym trudności płatnicze dłużnika. 2. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenia płatności na raty może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności może być dłuższy za zgodą Wójta.
3. Od należności, w stosunku do których zastosowano jedną z ulg wymienionych w § 8 ust. 1, nie nalicza się odsetek za opóźnienie za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów zapłaty.
4. Jeżeli dłużnik:
1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - umowa wygasa, a cała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności;
2) nie spłaci którejkolwiek z rat w ustalonym terminie lub w ustalonej wysokości - umowa wygasa, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

5. Za termin spłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela.

§ 9. 1. Organ, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały może w przypadkach określonych w § 4 i § 5 oraz § 6 i § 7 niniejszej uchwały, w przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą udzielić ulg określonych w niniejszej uchwale, które: a) nie stanowią pomocy publicznej lub,

b) stanowią pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1 , z późn. zm.),

c) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9, z późn. zm.),

d) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28.06.2014 r., str. 45).


2. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą korzystający z pomocy zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których na być przeznaczona pomoc de minimis.

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810);
3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których na być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

4. Dłużnik korzystający z pomocy de minimis na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla prawidłowej oceny i podstawy jej udzielenia.
5. W przypadku kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3 i 4, wniosek dłużnika o ulgi pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 10. Organ uprawniony, wymieniony w § 3 uchwały, może uchylić się od skutków oświadczenia w przedmiocie umorzenia, odroczenia spłaty i rozłożenia na raty należności pieniężnych, jeśli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których przyznano ulgę, okazały się fałszywe, albo że dłużnik wprowadził ten organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę wydania oświadczenia.
§ 11. 1. Udzielenie ulgi następuje w drodze: 1) umowy stron (wierzyciela i dłużnika) w przypadkach określonych w § 8, 9 i 10;
2) jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela - w przypadkach wymienionych w § 7 .
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 12. Wnioski o udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegaja rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XI/79/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXIX4692022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i.pdf (342,26KB)

PDFZalacznik1 LXIX4692022.pdf (65,07KB)

PDFZalacznik2 LXIX4692022.pdf (37,60KB)

PDFUchwała LXIX/469/2022 - protokół głosowania (33,50KB)