Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIX/468/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089) oraz §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U.z 2002 r. Nr 27, poz. 271)

§ 1. Ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianą przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości:
1) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 - 0,5214 zł; 2) dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 - 0,8358 zł. zł.
§ 2. Traci moc uchwała nr LXV/433/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2022/2023.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXIX4682022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie ustalenia stawki za 1.pdf (168,46KB)

PDFUchwała LXIX/468/2022 - protokół głosowania (33,29KB)