Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIX/465/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, 1512), pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 900,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1400,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1800,00 zł;


2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, bez względu na system zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1900,00 zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, bez względu na system zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1400,00 zł;
6) od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, bez względu na system zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym, że w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1800,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2300,00 zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXIX/465/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 (388,73KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXIX4652022.docx (6,29KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXIX4652022.docx (5,98KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXIX4652022.docx (6,10KB)

PDFUchwała LXIX/465/2022 - protokół głosowania (33,16KB)