Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.12.28 - Porządek obrad LXXI sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LXXI sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w trybie stacjonarnym

 1. Otwarcie obrad LXXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Uwagi do protokołów z poprzednich sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Przedłożenie projektu budżetu na rok 2023.
 7. Przedłożenie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dot. projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2023 rok i w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficy-tu budżetu Gminy Pabianice.
 8. Przedłożenie autopoprawek Wójta Gminy do projektu budżetu na rok 2023 i przeprowadzenie głosowania nad autopoprawkami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę Nr LXX/475/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12 grudnia 2022 r. w spra-wie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 - Uchwała Nr LXXI/A/2022;
  2. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXXI/B/2022;
  3. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 – Uchwała Nr LXXI/C/2022;
  4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023-2031 – Uchwała Nr LXXI/D/2022;
  5. uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok – Uchwała Nr LXXI/E/2022;
  6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 - Uchwała Nr LXXI/F/2022;
 10. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 11. Komunikaty i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.