Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXI/483/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2026

Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218, 1700, 2185), art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469, z 2022 r. poz. 763, 764, 1700, 1812, 1855), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 w brzmieniu ustalonym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wójt Gminy Pabianice przedstawi Radzie Gminy Pabianice coroczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026, które będzie częścią sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Pabianice za dany rok w terminie do 31 marca każdego roku, przy czym pierwsze sprawozdanie przedstawi do 31 marca 2024 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXXI4832022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i.pdf (356,10KB)

PDFZalacznik1 LXXI4832022.pdf (171,01KB)

PDFUchwała LXXI/483/2022 - protokół głosowania (33,34KB)