Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXI/482/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 222, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Pabianice na rok kalendarzowy 2023.
§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 68.064.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 51.003.796,13zł;
2) dochody majątkowe – 17.060.223,87 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 80.393.881,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 49.606.806,89 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 30.787.074,11 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 5. 1. Ustala się deficyt w wysokości 12.329.861,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.909.576,00 zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 zł;
3) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 3.420.285,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.614.034,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, pochodzące z:
1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.909.576,00 zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 zł;
3) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4.704.458,84 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.284.173,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 9. Ustala się plan wydatków na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 10. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielonych na zadania bieżące i majątkowe z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł;
2) celową na zadania inwestycyjne - 80.000,00 zł;
3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie – 150.000,00 zł;
4) celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 200.000,00 zł;
5) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 90.000,00 zł;
6) celową na dotacje w zakresie kultury fizycznej - 140.000,00 zł;
7) celową na zarządzanie kryzysowe – 121.500,00 zł;
8) celową na szerzenie kultury w gminie – 20.000,00 zł.

§ 14. 1 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 2.300.000,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2023 na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 5.800.000,00 zł.
§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku do wysokości 2.000.000,00 zł;
2) dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) dokonywania zmian wydatków majątkowych w działach, między rozdziałami w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy), zapewniając realizację danego zadania;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Pabianice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXXI4822022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023.pdf (3,29MB)

DOCXZałącznik nr 0 LXXI4822022.docx (14,21KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXXI4822022.docx (20,09KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXXI4822022.docx (6,58KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXXI4822022.docx (23,46KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXXI4822022.docx (13,44KB)

DOCXZałącznik nr 4 LXXI4822022.docx (6,46KB)

DOCXZałącznik nr 5 LXXI4822022.docx (8,59KB)

DOCXZałącznik nr 6 LXXI4822022.docx (8,73KB)

DOCXZałącznik nr 7 LXXI4822022.docx (7,84KB)

DOCXZałącznik nr 8 LXXI4822022.docx (8,74KB)

DOCXZałącznik nr 9 LXXI4822022.docx (11,66KB)

PDFuchwala2022nr482_prt_glosowania.pdf (33,15KB)