Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXXI/479/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 212, art. 216 ust. 2, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale Nr LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok § 5 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt w wysokości 1.038.938,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 999.219,38 zł,
2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 39.719,45 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.686.849,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, pochodzące z:
1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.039.752,95 zł,
2) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 2.082.376,87 zł,
3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 39.719,45 zł,
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 525.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.647.910,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."

§ 5. Aktualizuje się załącznik nr 4 do uchwały LVI/365/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXXI4792022 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2022 w sprawie zmian w.pdf (1,58MB)

DOCXZałącznik nr 1 LXXI4792022.docx (11,05KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXXI4792022.docx (21,21KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXXI4792022.docx (19,29KB)

DOCXZałącznik nr 4 LXXI4792022.docx (6,69KB)

PDFUchwała LXXI/479/2022 - protokół głosowania (33,14KB)